نوروفیدبک

نوروفیدبک

نوروفیدبک یکی از شیوه هایی که برای درمان افراد استفاده می شود .

این شیوه به تازگی به کشف رسیده است به همین خاطر اشخاص زیادی از آن بی‌خبر می‌باشند.

به همین دلیل از این شیوه ی معالجه انتظارهای زیادی دارند.

و برخی از اشخاصی که به دنبال سود می باشند از این شیوه سوءاستفاده کرده اند.

نوروفیدبک

نوروفیدبک چیست؟

نوروفیدبک یکی از راههای معالجه می‌باشد که برای عوض شدن امواج مغز می باشد.

شخصی که آنرا را اختراع کرده است بر طبق این که مغز در شرایط متفاوت موج های متنوعی را ایجاد می‌کنند.

و دریافتند که اگر مغز انسان توانایی تنظیم کردن امواج خود را داشته باشد اوضاع آدمها بهبود می یابد.

و بعضی از اختلالات روانی آنها معالجه خواهد شد.

رابطه نورفیدبک و یادگیری

پس نوروفیدبک یکی از راههای معالجه می‌باشد که مربوط به یادگیری می باشد .

که در معالجه گر تلاش می‌کنند که به وسیله ی رایانه امواج مغزی انسان ها را تحت کنترل قرار دهد.

شخص معالجه گر الکترودهای را به سر بیمار اتصال می کنند .

و به وسیله ی این الکترودها موقعیت موج های مغزی را می توانند روی صفحه نمایشگر نشان دهد .

و از این طریق کمبودهای مغز در مدیریت موج ها نمایان می شود .

و بر طبق موقعیت این موج ها تمرینی را بر روی افراد بیمار شروع می کنند تا  با مغز او تنظیمشود.

تعداد جلسه های معالجه بر طبق نوع اختلال روانی فرق دارد و معمولاً بیماران ۲۰ تا ۳۰ جلسه به مرکز

رجوع باید بکنند و فشرده می باشد به صورتی که در هفته سه بار بیمار در حالت قرار می‌گیرد.

نوروفیدبک کدام اختلال روانی را معالجه می کنند؟

نوروفیدبک صرفاً برای بعضی از اختلالات روانی که خفیف می باشد استفاده می شود.

و در مقایسه با معالجه های دارویی تاثیر آن کمتر می باشد. و برای معالجه افسردگی حاد یا اعتیاد استفاده نمی شود.

همچنین با به کار بردن دو بار از نوروفیدبک نمی‌توان تمرکز کردن را بیشتر کرد.

با سپری کردن جلسه‌های دائم معالجه می توان تمرکز را تا حدودی افزایش داد.

و از این طریق  برای مهارتهای حفظ کردن فرد هماستفاده کرد.

 

از جمله مواردی که به وسیله ی نوروفیدبک معالجه میشود میتوان عواملی مانند :

  • بیماری های اضطرابی
  • همچون وسواس داشتن
  • افسردگی در سطح خفیف
  • اختلالات یادگیری در خواندن و نوشتن

 

با وجود هشدارهای که توسط روانپزشکان صورت گرفته است.

هنوز هم اشخاصی صورت وجود دارند که با استفاده از دروغ در مورد نوروفیدبک صحبت می‌کنند.

و در مرکزهای روان درمانی و غیر مطمئن به مراجعان اطلاعات غلط می دهند که باید در این زمینه دقت نمود و اطلاعات کافی را کسب کرد.

آدرس مراکز برتر مشاوره