سقط جنین از محدود مسئله هایی می باشد که هنوز در تمام دنیا گفتگو های زیادی درباره آن صحبت

می شود. از آمار واقعی تا گفتگو های اخلاقی و حقوقی اطراف آن.

سقط جنین قانونی

تنها شمارش رسمی سقط جنین در کشورمان موجود می باشد، مربوط به شماری است که هر سال

از طریق سازمان پزشکی قانونی درباره سقط معالجه ای گزارش می شود. یعنی در مواقعی که ادامه

بارداری مادر به فوت جنین یا مادر کشیده شود.

ولی درباره سقط های قانونی نمی باشند آمار اصلی نداریم. عدم آمار اصلی درباره سقط جنین که قانونی

نمی باشد تنها برای کشور ایران نمی باشد. قانون های سختگیرانه ای که در دیگر کشورها متفاوت دنیا

موجود می باشد ، باعث شده است که شمارش دقیقی در این باره موجود نباشد.

ولی بر طبق شمارش تقریبی گزارش شده است که حدود ۹۰ درصد سقط ها در کشور قانونی نمی باشد.

سقط جنینی که قانونی نباشد سالم بودن زنان را به طور جدی به خطر می اندازد. کارشناسان می گویند

آسان شدن مراحل سقط درمانی و یاد دادن تنظیم خانواده برای کم شدن سقط جنین به دور از قانون

راه حل مناسبی می باشد.

سیاست جلوگیری از بارداری 

سیاست های گروهی برای حفظ کردن جمعیت جوان کشور الزامی می باشد که با عمل کردن صحیح آن

سیاست ها ادامه می یابد. ولی به گفته کارشناسان با خارج کردن وسایل جلوگیری از بارداری از دسترس

مردم  و نبود یاد دادن تنظیم خانواده اثرات منفی بر جمعیت کشور می گذارد.

به عنوان سوال اول شما موثر بودن سیاست های گروهی را بر روی شمارش سقط جنین به چه

صورت بررسی می کنید؟

سیاست های تازه گروهی وقتی آغاز شد ، بدون توجه کردن به متفاوت بودن زنان از لحاظ اقتصادی ،

جغرافیایی ، سن و وضعیت خانواده به طور کلی همه شیوه های جلوگیری از بارداری را از میان برداشتند.

در هر صورت یک جمعیتی از زنان وجود دارد که ما از نظر سنی صلاح برای بارداری نمی دانیم زیرا هم برای

خودش و نوزاد خطرناک می باشد و از نظر پزشکی پیشنهاد نمی شود که باردار بشوند ، مانند زنانی که

پایین تر از ۱۸ و بالاتر از ۳۵ سال می باشند بارداری برای آنها مضر می باشد.

با عوض شدن سیاست گروهی گفته می شود زنانی که قصد دارند از بارداری جلوگیری کنند خودشان

به بازار بروند و آن را بخرند. در حقیقت این سپردن جلوگیری از بارداری به زنان ، بدون در نظر گرفتن

این که برخی زنان به علت آن که در مکان های دور زندگی می کنند مثل روستایی و منطقه های محروم

امکان دارد برای جلوگیری قابل دسترس آنها نباشد و از طرف دیگر برخی از نظر مالی به پرداخت هزینه

قادر نباشند.

شرایط بارداری در سقط جنین

این عوض شدن سیاست موجب شده است که تمام خانوم ها تصور کنند که توانایی بارداری و شخصی را

به جمعیت اضافه کنند دارند ، و بدون اینکه در نظر بگیرند دارای چه خطراتی می باشد، آیا فاصله میان

فرزند آنها مراعات شده یا نه تمام زنان به بارداری دعوت شده اند.

بعدها که این مشکلات آشکار و روشن تر شد تصمیم دیگری گرفتند که در منطقه های روستایی امتیازاتی

قرار دادند برای خانوم ها به این شکل که اگر خانومی در یک منطقه های خاص نه تمام کشور ، رجوع

می کرد و می خواست از بارداری جلوگیری بکند وسایل مورد نیاز را تقدیم آنها می کنند.

البته این وسیله ها بدون آموزش و دخالت دیگری می باشد. اگر خانومی از منطقه های دور و روستایی

برای تهیه وسیله های جلوگیری از بارداری رجوع کند و دارای برخی شرایط باشد، مانند: (از لحاظ تعداد

فرزند و فاصله بارداری و سن و بیماری جدی ) در آن صورت مرکز های بهداشتی به او وسیله تقدیم

می کند.

سیاست کاهش سقط جنین

آیا  طرز اجرای این گونه سیاست ها امکان دارد سقط جنین را کم کند؟

بله قطعا . زیرا این گونه سیاست موجب بیشتر شدن بارداری های نا خودآگاه می شود و هنگامی که بارداری

ناخودآگاه باشد اگر چه ممکن است یک تعداد از خانوم ها به هر طریقی که شده به سراغ بارداری و مراحل

آن بروند ولی تعدادی هم به سراغ سقط جنین می روند.

سقط جنین هم در کشور قانونی نمی باشد مگر آنکه سقط درمانی صورت گیرد یعنی سقط جنین به خاطر

بی نظمی های مهم جنینی یا خطر داشتن جانی از بارداری و زایمان برای مادر داشته باشد در غیر این

صورت بقیه اشخاص باید به طرف سقط جنین غیر قانونی بروند . که موقعیت آن فرق می کند.

از لحاظ طبقاتی طبقه مرفه  که دارای توانایی در هزینه می باشند با یک پزشک توافق کنند و به سراغ

یک مرکز درمانی سقط مراجعه کنند ، ولی طبقات پایین تر که توانایی هزینه آن را ندارند مجبور می باشند

که از طریق سنتی یا شیوه های زیرزمینی را در پیش بگیرند . به طور مثال به بازار بروند و دارویی که قانونی

نمی باشد را تهیه کنند و بدون حاضر بودن پزشک و بدون بهداشت به سقط اقدام کنند.

مراکز سقط درمانی 

تا سال ۹۵ برای سقط درمانی یا به صورت قانونی با کمی رشد رجوع می کردند. به تازگی

شمارشی از طرف پزشک قانونی نشان داده شده است که رجوع برای سقط درمانی در تهران

نسبت به ۶ ماه گذشته دو برابر می باشد. آیا این امر می تواند علامت هایی از کم شدن سقط به

دور از قانون و رجوع از روش های قانونی مخصوصا درباره طبقات متوسط باشد؟

مشاهده کنید این سقط های درمانی با سقطی که به علت بارداری ناخودآگاه می باشد فرق دارد. این

را باید در دو مرحله جداگانه بگذاریم ، یعنی مراجعه کردن به هر کدام از این روش ها به صورت جداگانه

صورت گیرد ، چون کاملا تفاوت دارند.

درباره اینکه به چه علت سقط های درمانی و رجوع کننده به دکتر قانونی افزایش یافته زیرا روی آن

بررسی صورت نگرفته است ، نمی شود به طور قطعی بیان کرد ولی چند فرض قابل مطرح می باشد.

یکی اینکه به دلیل سیاست تازه گروهی و نبود دسترسی به شیوه های جلوگیری از بارداری ، احتمالا

تعداد بارداری ها به طور کلی یا در قسمتی از جمعیت افزایش یافته است ، که با افزایش میزان بارداری

موارد تقاضا کننده برای سقط درمانی هم افزایش می یابد.

یک فرضیه دیگری این می باشد که میزان بارداری در سن بالا بیشتر شده است که دو دلیل دارد.

۱٫زنانی که در سن بالا به سر می برند و بچه دار شده اند ، حالا در موقعیت سنی نامطلوب تصمیم به

بارداری می گیرند ، ۲٫ امکان دارد بارداری در سن بالا به خاطر ازدواج در سن بالا باشد.

در هر صورت با زیاد شدن سن مادر ایجاد شدن برخی بی نظمی های جنینی افزایش می یابد و اینها

از سقط درمانی دوری می کنند.

فرضیه بعدی این می باشد که اخیرا در مرکز های بهداشتی درمانی که تحت نظر وزارت غربالگری

بی نظمی کروموزومی با جدی بودن بیشتر صورت می گیرد ، و کسانی که خدمت می کنند چه پزشک

چه مامایی به همه خانوم هایی که رجوع می کنند به سن آنها کاری ندارند پیشنهاد می کنند که برای

تشخیص دادن مشکل جنین به آزمایش غربالگری رجوع کنند.

تست غربالگری

با اینکه تست های غربالگری دارای هزینه های زیادی می باشد ، ولی نسبت به گذشته افزایش یافته است.

من شمارشی ندارم ، ولی بر طبق مشاهده های شخصی برای مراجعه به این آزمایش نسبت به گذشته

افزایش یافته است و امکان دارد به همین دلیل باشد که  رجوع به پزشک قانونی و خواسته های سقط جنین

که اشکال دارد افزایش یافته باشد.

یک عوامل دیگر تاثیرگذار هم بیشتر شدن میزان اطلاعات مادران و کم شدن حساس بودن جامعه به سقط

جنین می باشد. در گذشته مخالف بودن افزایش داشت ، ولی الان اطلاعات بیشتر شده است ، و خانواده ها

هنگامی بفهمند جنینی که به دنیا می آورند سلامت نیست و اشکال جدی برای خودش و خانواده و جامعه

دارد ، قبول می کنند که از شیوه سقط برای چنین موضوعی مانع شوند.

این را هم بدانید که به دلیل ملاحظه های قانونی و شرعی که درمورد سقط جنین موجود می باشد ، حتی

سقط درمانی که به علت های پزشکی صورت می گیرد با مشکل و دشواری همراه می باشد و روال اجرای

آن اشکلات زیادی به وجود می آورد.

به طور قانونی اگر بارداری برای جان مادر دارای خطر باشد یا جنین اشکال جدی داشته باشد به سقط آن

اجازه می دهند ، ولی انقدر این روال دشوار و دارای مدت زیادی می باشد و شکل اداری صورت گرفته است

یک گولدن تایم ۱۹ هفته ای را دارا می باشد که اگر مادری که قصد رجوع به آن را دارند کمی دیر برود

و به علتی این روال اداری کمی طولانی شود زمان از بین می رود.

هنگامی مجوز گرفتن سقط درمانی از پزشکی قانونی سخت باشد ، قطعا قسمتی از زنان به سوی شیوه های

زیر زمینی و قانونی نبودن می روند که اثرات منفی در بر خواهد داشت و مادر را به خطر می اندازد.

شما چه راه حلی را برای کم شدن سقط های غیر قانونی که برای سالم ماندن زنان خطر ایجاد می

کند را پیشنهاد می کنید؟

تنها راه کار جلوگیری از سقط بدون قانون در حال حاضر این می باشد که ، جلوگیری از بارداری با جدیت

باشد. به زنان یاد داده شود که تا برای بارداری آماده نیستند شیوه های جلوگیری از بارداری در پیش بگیرند

و این وسیله ها به صورت رایج یا ارزان در اختیار آنها قرار دهند.

این یادگیری درباره جلوگیری از بارداری باید از سن نوجوانی هم به پسر و به دختر عرضه شود. این که

سیاست بیشتر شدن جمعیت باید با توجه به همه عوارض آن دنبال شود.

بارداری های ناخودآگاه چه اثراتی برای زن و فرزند او دارد؟

بارداری ناخودآگاه 

بارداری های ناخودآگاه دو قسمت می باشند . یک سری در خانوم هایی صورت می گیرد که همسر دارند ،

اما موقعیت نگه داشتن فرزند را ندارند و بچه  به صورت ناخودآگاه به وجود می آید  و زمینه مناسب برای

داخل شدنش به این دنیا موجود نمی باشد . بچه ای که از حاصل بارداری ناخودآگاه باشد امکان دارد

صدمه های متفاوتی داشته باشد و احتمال اینکه کودک اذیت شود نسبت به بچه های دیگر بیشتر می شود.

سری بعد بارداری ناخودآگاه خانوم هایی می باشند که به دور از شرایط شرعی ازدواج باردار شوند. و به دلیل

اینکه بدون شرع و قانون بچه های از حاصل روابط به دور از ازدواج رسمی می باشد از بسیاری از حقش

بی نصیب می ماند چنین بارداری هایی اغلب رو به سقط خواهند رفت.

بارداری ناخودآگاه خارج از شرع خانواده مسئله ای تلخ می باشد ولی نمی توان آن را پنهان کند.

واکنش خانواده و برخوردی که با خانوم می شود درباره نگه داشتن یا سقط جنین به چه صورت

می باشد ؟ آیا راه حلی موجود می باشد که رفتار خانواده ها و اجتماع به طرفی عوض شود که زن

به سراغ سقط به دور از قانون برود؟

این که در این باره چه تغییراتی باید بشود باید گفت که تغییرات بزرگی الزامی می باشد که صورت بگیرد

که زنی که بدون داشتن همسر باردار می باشد نرود به سراغ سقط جنین. این به خانواده ها مربوط

نمی باشد ، شرع و قانون مشخص می کند.

هنگامی که جنین بچه ای در جوامع قبول نمی کند و برخی حق را به دلیل غیر شرع بودن از دست

می دهد ، مادرهای مجرد تحت هر موقعیتی به سقط روی می آوردند که از تولد این گونه بچه پیشگیری

می شود یا اگر روشی برای سقط موجود نباشد امکان دارد به دنیا بیاید ولی سرپرستی او را نپذیرند و

او را رها کنند.

فعالیت هایی که احتمال دارد از سقط جنین به دور از قانون در این نوع بارداری ها جلوگیری کند ، باز هم

یا یادگیری بیشتری درمورد جلوگیری از باردار می باشد ، یا آماده ساختن سقط جنین ارزان برای خانوم ها

یا حمایت کردن قانونی از مادرهای مجرد و فرزندانی که حاصل ازدواج شرعی نمی باشند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*